Prelegenci

Sesja otwierająca, 30.05.2019

Przemysł 4.0 – wyzwania dla ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (prezentacja wprowadzająca i dyskusja)

Marzena Mażewska

Marzena Mażewska

Prezes Zarządu SOOIPP

Konsultant, trener, specjalistka z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorczością, instrumentami wsparcia dla innowacji. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego. W latach 1996–1998 ekspert Projektu Banku Światowego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2000–2007 i 2012 - 14 ekspert Programu Rozwoju Ekonomiki i Przedsiębiorczości Fundacji Open Society Institute w Nowym Jorku. Koordynatorka i współrealizatorka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu. Posiada ponad 20 lat doświadczeń w realizacji projektów badawczych oraz aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej. Autorka i realizatorka kilkudziesięciu programów edukacyjnych dla przedsiębiorców i kadry ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań na temat przedsiębiorczości, tworzenia i zarządzania ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, ich strategii rozwoju, oraz rozwoju regionalnego. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, od 2012 Prezes Zarządu SOOIPP, od 2013 członek Rady Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Od 2015 Członek Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, wiceprezes zarządu Izby.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jacek Guliński

Jacek Guliński

Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, chemik, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w chemii krzemoorganicznej oraz zagadnieniach związanych z transferem innowacji i technologii, polityką innowacyjną, relacjami nauki z gospodarką oraz komercjalizacją wyników prac badawczych. Autor i współautor wielu monografii, publikacji naukowych, patentów oraz zgłoszeń patentowych. Profesor Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1973 otrzymał tytuł mgr chemii (Wydział Chemii UAM), a w 1978 r. inżyniera ogrodnictwa (Akademia Rolnicza, Poznań). W roku 1983 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (Wydział Chemii UAM), a w 1996 r. stopień doktora habilitowanego. W latach 1995-2008 pełnił funkcję z-cy Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM – pierwszego parku naukowo-technologicznego w Polsce. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2004-2008 Kierownika Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM. Od września 2008 do stycznia 2012 roku był Prorektorem UAM ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2012-2014 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny był m.in. za politykę rozwoju i innowacyjności, a także sprawy związane ze współpracą nauki z gospodarką oraz programowaniem funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020. Od stycznia 2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

CZYTAJ WIĘCEJ
Andrzej Kurkiewicz

Andrzej Kurkiewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nauczyciel akademicki Uniwersytet Jagielloński. Specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze publicznym. Główne obszary badań to: zarządzanie projektem, zarządzanie bezpieczeństwem, polityka społeczna państwa, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju polityki edukacyjnej, nowoczesne narzędzia zarządzania wspierające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych. Jest polskim delegatem do wielu europejskich grup roboczych, takich jak Dyrektorzy Generalni ds. Szkolnictwa Wyższego i Grupa Robocza ds. Modernizacji Szkolnictwa Wyższego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Lulewicz

Paweł Lulewicz

Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie we wspieraniu firm na każdym etapie ich rozwoju.

W latach 2007-2011 odpowiedzialny był za pozyskiwanie inwestorów w warmińsko-mazurskiej specjalnej strefie ekonomicznej. W latach 2011-2017 tworzył od podstaw struktury pierwszego na terenie tego województwa parku technologicznego w Elblągu.

Uczestniczył w realizacji wielu projektów z zakresu transferu wiedzy do przemysłu, efektem czego były nowe rozwiązania technologiczne. Aktywnie wspiera młode firmy technologiczne w obszarach networkingu, pozyskiwania finansowania oraz usług B+R.

Pod jego kierownictwem Elbląski Park Technologiczny uzyskał certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie działalności laboratoryjnej, który stał się wzorcem dla innych laboratoriów parkowych w Polsce.

Jest absolwentem filologii rosyjskiej. Doświadczenie praktyczne uzupełniał ukończonymi studiami w zakresie kompetencji menedżerskich, rachunkowości oraz zarządzania procesem transferu technologii w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wojciech Przybylski

Wojciech Przybylski

Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego

Socjolog, posiada 12 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji
i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym, od stycznia 2016 – prezes zarządu KPT. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też przez rok na Uniwersytecie Humboldtów
w Berlinie, gdzie równolegle brał udział w programie interdyscyplinarnych studiów europejskich finansowanym przez German National Academic Foundation i Hertie Foundation. Po studiach pracował w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, ucząc socjologii, prowadząc badania oraz koordynując Dział Współpracy Międzynarodowej. W 2011 i 2012 roku był doradcą Ministra Sprawiedliwości w obszarze deregulacji oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie polityki regionalnej. Współautor wielu ekspertyz i raportów badawczych, w zakresie edukacji, rozwoju regionalnego oraz polityki innowacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Łukasz Sztern

Łukasz Sztern

Moderator
Od 2016 r. kieruje pracami Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej oraz projektami preinkubacyjnymi skieorwanymi do społeczności akademickiej. Działanie inkubatora skierowana jest na wzmacnianie studentów, naukowców i młodych przedsiębiorców w Warszawie poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług pozwalających na weryfikację, rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych i firmy typu startup.

Wcześniej w latach 2008 – 2015 pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w tym czasie koordynował działania i przedsięwzięcia PARP skierowane do wzmocnienia kompetencji ośrodków innowacji. Ze strony PARP współpracował z zespołem redakcyjnym raportu „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce”. Był pomysłodawcą i nadzorował inicjatywy PARP dotyczące budowania standardów zarządzania ośrodkami innowacji oraz jednolitą metodologią badania potrzeb i monitorowania satysfakcji klientów IOB.

CZYTAJ WIĘCEJ
Sesja równoległa

Instytucje Otoczenia Biznesu, Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości – brak definicji, wiele interpretacji

Krzysztof Krzysztofiak

Krzysztof Krzysztofiak

Dyrektor działu parku technologicznego, KPT

Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie wspierania BIZ i lokalnej przedsiębiorczości. W parku technologicznym zarządza zespołem odpowiedzialnym za rozwój ekosystemu startupów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Marzena Mażewska

Marzena Mażewska

Prezes Zarządu SOOIPP
CZYTAJ WIĘCEJ

Robert Błaszczykowski

Departament Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
CZYTAJ WIĘCEJ
Anna Tórz

Anna Tórz

Moderator

Ekspert ds. Inkubacji i Monitorowania w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM. W latach 2006-2016 tworzyła i rozwijała InQbator PPNT FUAM. Realizuje i kieruje projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, finansowanymi z funduszy strukturalnych i krajowych.

Autorka publikacji z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania inkubatorami technologicznymi oraz mierzenia efektywności funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu. Doświadczony trener w obszarach przedsiębiorczości akademickiej oraz charakterystyki i oferty instytucji otoczenia biznesu dla studentów, oraz zarządzania inkubatorem technologicznym i mierzenia efektywności działania inkubatora technologicznego dla kadry zarządzającej tymi instytucjami.

W latach 2011-2017 członek zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Od maja 2017 r. pełni funkcję wiceprezes SOOIPP.

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Sesja równoległa

Pomoc publiczna – roboczo o zmianach

Katarzyna Pamuła-Wróbel

Katarzyna Pamuła-Wróbel

Zastępca Dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Stosunki Międzynarodowe ze specjalizacją europejską oraz Studia Bliskowschodnie) oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Wieloletni pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, od 2017 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej. Nadzoruje i koordynuje prace wydziałów ds. pomocy horyzontalnej oraz sprawozdawczości. Ekspert w dziedzinie prawa pomocy publicznej, którym zajmuje się od 9 lat. Reprezentowała Polskę w wielu międzynarodowych grupach roboczych Państw członkowskich i Komisji Europejskiej oraz w Radzie UE. Brała aktywny udział w pracach na reformą unijnych regulacji w dziedzinie prawa pomocy publicznej, w tym w konsultacjach ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych. Obecnie współkoordynuje prace międzyresortowej Grupy Roboczej ds. Pomocy Publicznej, której zadaniem jest przygotowanie polskich priorytetów w dziedzinie pomocy publicznej.

Wykładowca na Studiach Podyplomowych Pomocy Publicznej w SGH w Warszawie. Od 2019 r. pracuje również jako starszy ekspert w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską „Support to the Antimonopoly Committee of Ukraine for Enforcing State Aid Rules”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Elżbieta Książek

Elżbieta Książek

Ekspert ds. Rozwoju Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Odpowiada za strategię rozwoju Parku oraz system zarządzania relacjami z klientami i interesariuszami.  Od lat specjalizuje się w dziedzinie instrumentów transferu wiedzy i polityki innowacji. Obecnie między innymi koordynuje projekt ESSPO “Efficient support services portfolios for SMEs” (2016-2021), z 9 partnerami z 7 krajów UE. Projekt jest finansowany przez program z programu Interreg Europe, a jego celem jest opracowanie efektywnego systemu wsparcia innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. W latach 2004-2008 kierowała pracami Sekretariatu Sieci Innowacyjnych Regionów Europy (IRE) w Luksemburgu – platformy współpracy sieciowej i kontaktów pomiędzy twórcami polityki i praktykami regionalnych innowacji, założonej przez Komisję Europejską. W latach 1997-2004 pracowała ona w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, uczestnicząc w pracach nad regionalną strategią innowacji w ramach projektu „RIS Innowacyjna Wielkopolska”. Poza tym uczestniczyła w proinnowacyjnych przedsięwzięciach PPNT: pierwszych latach działalności ośrodka transferu innowacji (początkowo FEMIRC, następnie IRC), wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Od 1999 tworzyła i kierowała pracami Regionalnego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych UE. Wielokrotnie pracowała jako niezależny ekspert dla Komisji Europejskie oraz programów INTERREG, uczestniczyła w grupie doradczej programu rozwoju kadr naukowych PEOPLE.

CZYTAJ WIĘCEJ

Justyna Pater-Synówka

Wrocławski Park Technologiczny

Praktyk w zakresie pomocy publicznej i de minimis z doświadczeniem nabytym we Wrocławskim Parku Technologicznym. W ramach obowiązków zawodowych odpowiedzialna m.in. za prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej i de minimis w ramach POIG 2007 – 2013 oraz projektów regionalnych; za sporządzanie i modyfikację dokumentów tj. wzorów wniosków, regulaminów, umów oraz innych pism dot. pomocy publicznej oraz ich koordynowanie w poszczególnych działach. Ponadto członek zespołu opiniującego wnioski pod kątem formalnym i merytorycznym. Na co dzień wspiera firmy Wrocławskiego Parku Technologicznego prowadzące działalność badawczo - rozwojową lub innowacyjną w zakresie aplikowania  o wsparcie na projekty oraz pogłębia ich wiedzę na temat pomocy publicznej i de minimis. Uczestniczy w pracach  grup roboczych i zespołów zadaniowych ds. pomocy publicznej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Łukasz Sztern

Łukasz Sztern

Moderator
CZYTAJ WIĘCEJ
Sesja równoległa

Jak wspierać i rozwijać klastry – doświadczenia i dobre praktyki Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości

Beata Lubos

Beata Lubos

Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Dr Beata Lubos – od 2004 r. zawodowo  związana z resortem właściwym do spraw  gospodarki, gdzie koordynowała prace związane z polityką innowacyjności. Aktualnie Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Do jej głównych zadań należy tworzenie strategii i programów z dziedziny innowacyjności, założeń aktów prawnych, analiz strategicznych oraz projektowanie instrumentów wsparcia w zakresie ww polityk. Odpowiedzialna również za współpracę z UE, OECD i ONZ w dziedzinie innowacyjności oraz stosunku bilateralne z wybranymi krajami w tej dziedzinie. Prywatnie, doktor nauk ekonomicznych specjalizująca się w  polityce innowacyjności.

CZYTAJ WIĘCEJ
Marek Winkowski

Marek Winkowski

Klaster Nutribiomed, Wrocławski Park Technologiczny

Wiceprezes zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej. Z WPT S.A. związany od momentu utworzenia Grupy Inicjatywnej powołanej w celu utworzenia Parku Technologicznego we Wrocławiu w 1996 r./ W latach 1998-2002 był pierwszym prezesem zarządu WPT. W okresie od ukończenia studiów do 1990 r. pracował jako inżynier budowy, projektant, specjalista d.s. wdrażania nowych technologii przy realizacji wielu inwestycji ( m. innymi KWB Bełchatów, Zakład Produkcji Wody dla Wrocławia). Od 1990 aktywnie zaangażowany w zmiany ustrojowe, radny Rady Miejskiej Wrocławia I- kadencji pracuje w komisji planowania przestrzennego i komisji infrastruktury miejskiej. W latach 1995 - 2004 obejmuje funkcje dyrektora Wydziału Inicjatyw Gospodarczych we Wrocławiu kierując wieloma oryginalnymi projektami miasta (park technologiczny, obligacje komunalne, FUTURALLIA).

W 1997 ekspert lokalny Banku Światowego. W latach 1994-2019 członek kilku rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz przewodniczący rady nadzorczej MPWiK we Wrocławiu Od 2004 r. wiceprezes zarządu odpowiedzialny za inwestycje, badania i rozwój Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., w ramach swoich obowiązków kieruje największymi projektami realizowanymi przez WPT. Od 2008 r. do 2017 r. członek zarządu (Sekretarz, Wiceprezes Zarządu) W okresie 2007 do 2013 członek i przewodniczący Rady Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Ponadto przewodniczący komitetu sterującego klastra NUTRIBIOMED, członek Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, członek Komitetu Monitorującego RPO województwa dolnośląskiego, członek Rady ZIT dla obszaru Wrocławia. Wykładowa i uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych, autor i współautor artykułów i poradników na tematy związane z parkami i inkubatorami technologicznymi oraz procesami inwestycyjnymi.

CZYTAJ WIĘCEJ
Sesja równoległa

Finansowanie innowacji w MSP przy współudziale Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości

Joanna Rudawska

Joanna Rudawska

Moderator

Kierownik działu projektów rozwojowych i koordynator Energetycznego Centrum Nauki w Kieleckim Parku Technologicznym, adiunkt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Odpowiedzialna za nabór i selekcję lokatorów do parku, budowanie oferty szkoleniowo-doradczej i współpracę z uczelniami wyższymi. Animator międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, z ponad 12 letnim doświadczaniem w zarządzaniu projektami międzynarodowymi (min. Central Europe, TEMPUS IV URBACT, INTERREG III B CADSES, ERASMUS+, NCBiR). Członek Świętokrzyskiej Rady Innowacji. Autorka publikacji dotyczących parków technologicznych i orientacji przedsiębiorczej firm, innowacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Sesja plenarna, 31.05.2019

Nowy instrument akredytacji Ośrodków Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Robert Błaszczykowski

Departament Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Pełni funkcję Głównego Specjalisty w Departamencie Innowacji, gdzie zajmuje się kształtowaniem polityki wobec Ośrodków Innowacji, wspieraniem rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach oraz akredytacją podmiotów świadczących usługi proinnowacyjne. Ponadto jest liderem projektu mającego na celu wypracowanie narzędzi wpierających wykorzystanie potencjału Ośrodków Innowacji.

Od 2006 roku związany z administracją. Zajmował się wdrażaniem krajowych programów operacyjnych na lata 2007-2013 i 2014-2020 oraz współpracą z przedsiębiorstwami w ramach prowadzonych projektów inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja ze specjalizacją Prawo Międzynarodowe i Europejskie oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzane projektami finansowanymi z Unii Europejskiej. Jest także absolwentem Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na kierunku Akademia Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno - Gospodarczego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Marzena Mażewska

Marzena Mażewska

Prezes Zarządu SOOIPP
CZYTAJ WIĘCEJ
Sesja równoległa

Inkubacja vs akceleracja - cechy wspólne i różnice, praktyka stosowania

Jacek Kotra

Jacek Kotra

Wiceprezes Zarządu Akceleratora Technologicznego Gliwice

Absolwent Politechniki Śląskiej, Akademii Polonijnej, Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu oraz Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis MBA University w Nowym Sączu. Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o., konsultant, trener i coach w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, transferu technologii oraz zakładania i rozwoju działalności biznesowych.

Ekspert ds. tworzenia modeli biznesowych w ramach Centrum kompetencyjnego rozwoju modeli biznesowych, utworzonego przez Technopark Gliwice. W toku realizowanych aktywności przeanalizował ponad 500 pomysłów biznesowych, a także brał udział w inkubacji ponad 20 przedsięwzięć. Jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego projektu Inkubator Innowacyjności + Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Parku Naukowo-Technologicznego "TECHNOPARK GLIWICE". Zasiada w Komitecie Sterującym Regionalnej Strategii Innowacji woj. śląskiego oraz Śląskiej Rady Innowacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mateusz Cybula

Mateusz Cybula

Kierownik inkubatora technologicznego, KPT

Manager Inkubatora dla startupów w Krakowskim Parku Technologicznym z 6 letnim doświadczeniem w branży oraz zajmuje się wszystkimi aktywnościami związanymi ze startupami.

Pierwsze doświadczenia zdobywał w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Starter, w którym przez prawie dwa lata pomagał rozwijać lokalną społeczność startupową.

Następne doświadczenia zdobywał jako Project Manager w agencji web developerskiej - Quellio oraz Marketing Manager w Professor Why.

W tym samym czasie organizował na terenie Trójmiasta Czwartkowe Spotkanie Social Media - lokalną wersje spotkań, odbywających się w całej Polsce o tematyce social media.

Był lokalnym przedstawicielem Fundacji Startup Poland na Trójmiasto - szerzył inicjatywy związane z Fundacją i udzielał informacji o lokalnej społeczności

CZYTAJ WIĘCEJ
Anna Tórz

Anna Tórz

Moderator
CZYTAJ WIĘCEJ
Łukasz Sztern

Łukasz Sztern

Moderator
CZYTAJ WIĘCEJ
Sesja równoległa

Ulgi podatkowe i nowe regulacje w zakresie spółek kapitałowych instrumentami szybszej komercjalizacji wyników badań naukowych

Krzysztof Gulda

Krzysztof Gulda

Moderator

Fizyk, przedsiębiorca, strateg w sektorze publicznym i prywatnym, konsultant w firmach doradczych i organizacjach międzynarodowych. Aktualnie członek zarządu spółki celowej Uniwersytetu Warszawskiego – UWRC sp. z o.o. oraz członek Komitetu Naukowego COST. W przeszłości członek Komitetu Polityki Naukowej - ciała doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wiceprzewodniczący Komitetu Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Innowacji (ERAC) - ciała doradczego Rady UE i KE.

Posiada unikalne, wszechstronne doświadczenie zdobyte we wszystkich sektorach trójkąta wiedzy: prowadził własną firmę działającej z sukcesami w początkach nowego ładu gospodarczego w Polsce; brał udział w badaniach fizyki struktury jądra atomowego prowadzonych przez międzynarodowe zespoły badawcze w CERN; tworzył jedno z pierwszych w Polsce uniwersyteckich centrów transferu technologii przy Uniwersytecie Warszawskim. Przez ponad 10 lat kierował w nowatorski sposób strategicznymi departamentami w Ministerstwie Gospodarki, a później Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiadając m.in. za tworzenie polskiej polityki innowacyjnej oraz biorąc udział w reformie systemu nauki i szkolnictwa. Zarządzał opracowaniem i uruchomieniem wdrażania wieloletniej strategii rozwoju największej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej grupie kapitałowej przemysłu obronnego. Wielokrotnie brał udział lub przewodził międzynarodowym zespołom eksperckim przy OECD, ONZ, Radzie UE I KE, był zapraszany na misje eksperckie KE, ONZ i Banku Światowego do dawnych krajów Związku Radzieckiego (Mołdawia, Kirgistan, Kazachstan, Ukraina) i krajów powstałych po rozpadzie Jugosławii (Macedonia, Serbia).

CZYTAJ WIĘCEJ
Partnerzy Konferencji
Patronat
Konferencja SOOIPP 2019

Zapisz się na konferencje SOOIPP 2019 już teraz!

Zapisz się na konferencje