Program konferencji

Środa

29 maja 2019 r.

18:00-19:00

Walne zgromadzenie członków SOOIPP

Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

19:30

Spotkanie przedkonferencyjne

Nieformalne spotkanie uczestników konferencji i sympatyków SOOIPP

Miejsce: ZNAJOMI ZNAJOMYCH, ul. Wilcza 58A

Czwartek

30 maja 2019 r.

Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa
9:00-10:00

Rejestracja uczestników

10:00-11:30

Otwarcie konferencji - Marzena Mażewska, Prezes Zarządu SOOIPP

Sesja plenarna: Przemysł 4.0 - wyzwania dla ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (prezentacja wprowadzająca, dyskusja)

Jan Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii; Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departament Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Joanna Podgórska, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu, PGNIG SA; Prof. dr hab. Jacek Guliński, Poznański Park Naukowo-Technologiczny; Paweł Lulewicz, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna; Wojciech Przybylski, Krakowski Park Technologiczny

Moderator: Łukasz Sztern

Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości (OIiP) w swojej działalności stoją przed nowym wyzwaniem, jakim jest wspieranie przedsiębiorstw z sektora MSP w obszarze Przemysłu 4.0. Ta technologiczna rewolucja gruntownie zmienia sposób w jaki funkcjonują gospodarki i społeczeństwa. Jej zakres i skala przekraczają wszystkie dotychczasowe zmiany. OIiP są jednymi z pierwszych miejsc, gdzie pojawiają się przedsiębiorcy gotowi technicznie i mentalnie na uczestnictwo w tej zmianie. Ponad 60% klientów Ośrodków to podmioty z sektorów ICT i badań rozwojowych, które oczekują profesjonalnego i wszechstronnego wsparcia
w rozwoju swoich projektów. Próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób efektywnie współdziałać
z twórcami nowych rozwiązań technologicznych będzie jednym z zadań tegorocznego
Forum Menedżerów.

11:30-12:00

Przerwa kawowa

12:00-14:00

Sesje równoległe:

Podatki w działalności ośrodków innowacji i przedsiębiorczości

 • Dominika Kolmaga, TaxToday Sp. z o.o.
 • Paweł Kaźmierczak, Kancelaria Ziemski & Partners
 • Dominik Goślicki, Kancelaria Ziemski & Partners

Moderatorzy: Tamara Greinert-Czekalska, Jacek Łakomski

Celem sesji jest zaproponowanie zmian
i rozwiązań w systemie podatkowym
pozwalających Ośrodkom efektywnie
realizować ich zadania.

Tematem dyskusji będą aspekty podatkowe
w działalności Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Nowe regulacje mają
istotny wpływ na warunki podejmowania
przez ośrodki kolejnych inicjatyw w zakresie wspierania MSP. Dyskusja ukierunkowana
na wpływ podatku VAT oraz podatku od nieruchomości komercyjnych na realizację
przez ośrodki usług wsparcia na rzecz
przedsiębiorców.

 

 

Instytucje Otoczenia Biznesu, Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości – brak definicji, wiele interpretacji

 • Mateusz Gaczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Marta Leśniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Robert Błaszczykowski, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Radosław Krajewski, KUL Creative Sp. z o.o., Przedstawiciel Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii
 • Krzysztof Krzysztofiak, Krakowski Park Technologiczny

Moderator: dr Anna Tórz

Celem sesji jest wypracowanie definicji
Instytucji Otoczenia Biznesu na tyle jednorodnej
i doprecyzowanej, aby nie było problemu z ich identyfikacją i przydzielaniem zadań w ramach realizowanej polityki na poziomie krajowym
i regionalnym.

Sesja poświęcona dyskusji i wypracowaniu propozycji definicji instytucji otoczenia biznesu używanej coraz częściej w dokumentach programowych. Zagadnienie IOB ma istotne znaczenie dla budowy kryteriów wyboru realizatorów projektów finansowanych ze środków UE oraz zadań publicznych. Często stosowana dowolność w definiowaniu tego pojęcia prowadzi
do jego wieloznaczności,
podczas gdy powinno ono być identyfikowane
jednoznacznie obejmując złożoną specyfikę
konstrukcji i działania instytucji o profilu non profit wspierających przedsiębiorców.

14:00-15:00

Lunch

15:00-17:00

Sesje równoległe:

Pomoc publiczna
– roboczo o zmianach

 • Katarzyna Pamuła-Wróbel, Zastępca Dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Elżbieta Książek, Poznański Park Naukowo-Technologiczny
 • Justyna Pater-Synówka, Wrocławski Park Technologiczny
 • Andrzej Kazanowski,
  Easy State Aid
 • Jan Kaczmarek, Fundacja MOST

Moderator: Łukasz Sztern

Sesja poświęcona pracom
zespołu ds. pomocy publicznej
przygotowującego rekomendacje
do polskiego stanowiska na
temat zmian w obszarze PP
na poziomie UE zaplanowanych
na 2019 r.

Ośrodki Innowacji i
Przedsiębiorczości są
podmiotami stale obecnymi
w systemie pomocy publicznej
zarówno jako jej beneficjenci,
jak i „pośrednicy” w działaniach
wsparcia. Ich doświadczenie
może być przydatne w procesie
tworzenia polskiego stanowiska
w procesie zmian zasad dot. PP.

Jak wspierać i rozwijać klastry – doświadczenia
i dobre praktyki
Ośrodków Innowacji
i Przedsiębiorczości

 • Beata Lubos, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Marek Winkowski, Klaster Nutribiomed
 • Małgorzata Białczak, Kierownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Moderator: dr hab. Dariusz
Trzmielak

Celem sesji jest wygenerowanie
konstruktywnych propozycji
aktywizacji działań klastrów
w Polsce.

Ośrodki Innowacji
i Przedsiębiorczości są często elementem inicjatyw klastrowych. Jakie mają
doświadczenia w angażowaniu
się w działalność klastrów?
Jakie rozwiązania wzmacniające
działania klastrów mogą
prowadzić ośrodki innowacji
i przedsiębiorczości?

Finansowanie innowacji
w MSP przy współudziale
Ośrodków Innowacji
i Przedsiębiorczości

 • Katarzyna Kaczkowska,
  Zastępca Dyrektora Departamentu
  Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Magdalena Bodzenta, Dyrektor Departamentu Innowacji i Ekspertyz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Małgorzata Skibska-Zielińska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Magdalena Kiech, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Moderator: dr Joanna Rudawska

Celem sesji jest prezentacja
dostępnych dla OIiP źródeł
finansowania celów statutowych
i dyskusja nad formami
finansowania działań OiiP.

Prezentacja źródeł finansowania
usług dla MSP, których
realizatorami mogą być OIiP.
Wskazanie programów i konkursów dotacyjnych oraz instrumentów
zwrotnych dostępnych dla OIiP
w programach operacyjnych
krajowych i regionalnych.

 

19:30-23:00

Kolacja jubileuszowa - Wiesz co Zjesz, pl. Konstytucji 1

Piątek

31 maja 2019 r.

Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa
9:00-10:30

Nowy instrument akredytacji Ośrodków Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 

Robert Błaszczykowski, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii; Marzena Mażewska, SOOIPP

Przedstawienie założeń nowego podejścia w wykorzystaniu potencjału Ośrodków Innowacji oraz prezentacja wyników badania nad Parkami technologicznymi w Polsce.

10:30-11:00

Przerwa kawowa

11:00-12:45

Ulgi podatkowe i nowe regulacje w zakresie spółek kapitałowych instrumentami szybszej komercjalizacji wyników badań naukowych

 • Agnieszka Węgrzyn-Krochmal, Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki PAN, NanoTechIP Sp. z o.o.
 • Małgorzata Boguszewska, Kancelaria Innteo

Moderator: Krzysztof Gulda

Celem sesji jest przedstawienie nowych narzędzi, dyskusja na temat efektywności prezentowanych rozwiązań, wskazanie pożądanych zmian w tych instrumentach.

Prezentacja wdrażanych przez rząd instrumentów połączona z dyskusją nad ich konstrukcją w kontekście użyteczności dla przedsiębiorców. Analiza korzyści i ograniczeń jakie niosą ze sobą te rozwiązania.

Inkubacja vs akceleracja wspólne cechy
i różnice, praktyka stosowania

 • Jacek Kotra, Akcelerator Technologiczny Gliwice
 • Mateusz Cybula, Krakowski Park Technologiczny
 • Agnieszka Lewandowska, EY
 • Piotr Popik, Puławski Park Technologiczny

Moderatorzy: Łukasz Sztern, dr Anna Tórz

Prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń ośrodków w zakresie zarządzania
i prowadzenia programów inkubacji i akceleracji firm technologicznych m.in. na temat:

 • procesu wyboru „beneficjentów”
 • „monitorowania” postępu rozwoju firm
 • budowy kompetencji wewnątrz zespołu
 • rozwoju i utrzymania sieci współpracy
 • roli i współpracy z mentorami.
12:45-13:00

Podsumowanie konferencji

13:00-13:30

Bufet kanapkowy

Patronaty honorowe
Partnerzy Konferencji
Konferencja SOOIPP 2019

Pobierz prezentacje z konferencji SOOIPP 2019